Privatumo politikos tikslas

Privatumo politikos tikslas – suteikti duomenų subjektui – fiziniam asmeniui – informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinį pagrindą, asmens duomenų gavėjų kategorijas, duomenų saugojimo trukmę ir saugumą bei duomenų subjekto teises.

Privatumo politikos taikymo sritis

Ši privatumo politika sportx.lv taikomas tvarkant asmens duomenis, įskaitant. jūsų valdomose svetainėse sportx.lv asmens duomenų tvarkymas. sportx.lv užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti pagal šioje politikoje aprašytas nuostatas ir laikantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/27 reikalavimus. sportx.lv įsipareigoja imtis visų būtinų priemonių, kad Jūsų duomenys būtų konfidencialūs ir saugūs.

Tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Sportx.lv gali naudoti Jūsų pateiktus asmens duomenis šiais tikslais:

 • Potencialių darbuotojų atranka gavus Jūsų CV ir prašymą (teisėtas verslo interesas, pagrįstas duomenų subjekto sutikimu);
 • Užtikrinti patogų prekių ir paslaugų rezervavimą, organizuoti bendradarbiavimą, gerinti paslaugą (teisėtas verslo interesas, duomenų subjekto sutikimo pagrindu);
 • Už prekių pardavimo ir pristatymo bei paslaugų suteikimo sandorį (sutartiniams santykiams užmegzti ir sutartinių įsipareigojimų vykdymui) įforminti;
 • Prekių ir paslaugų pirkimo sandoriams vykdyti, taip pat kitokio pobūdžio bendradarbiavimui (sutartiniams santykiams užmegzti ir sutartinių įsipareigojimų vykdymui) organizuoti;
 • Užtikrinti greitą ir kokybišką komunikaciją atsakant į asmenų siunčiamus klausimus ar pastabas (teisėtas verslo interesas, pagrįstas duomenų subjekto sutikimu);
 • Atlikti analitinius ir rinkos tyrimus apie naudojimąsi mūsų svetaine, produktais ir paslaugomis (teisėtas verslo interesas, gavus duomenų subjekto sutikimą);
 • Užtikrinti saugumą ir saugumą įmonės patalpose ir teritorijoje, vykdant vaizdo stebėjimą ir patekimo kontrolę (teisėtas verslo interesas).

Asmens duomenų gavėjų kategorijos

Asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims tik tokia apimtimi ir būdu, kaip nurodyta šios politikos tikslais ir tiek, kiek tai būtina. sportx.lv turi teisę arba pareigą tai daryti pagal įstatymus arba su jumis sudarytą sutartį:

 • Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tvarkyti kitai grupės įmonei.sportx.lv “;
 • Valstybės institucijos tik įstatymų ir valstybės norminių aktų reikalavimams vykdyti;
 • Organizacijos ir institucijos sutarties vykdymo ribose;
 • Tam tikrais atvejais asmens duomenų tvarkytojais gali būti įtraukti tik tokie paslaugų teikėjai, kurie garantuoja, kad įgyvendins tinkamas technines ir organizacines priemones taip, kad būtų užtikrinta duomenų subjektų teisių apsauga pagal norminių teisės aktų reikalavimus.

Jūsų asmens duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms.

Asmens duomenų saugojimo trukmė

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik iš anksto nustatytais tikslais ir tik tiek, kiek reikia aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti, sportx.lv arba galiojančiuose įstatymuose nurodytu terminu. Pasibaigus duomenų naudojimo laikotarpiui, jie ištrinami arba archyvuojami.

Asmens duomenys yra riboto naudojimo informacija, su kuria gali susipažinti tik įgalioti darbuotojai arba prieiga prie šių duomenų yra būtina darbo užduotims atlikti. Visi darbuotojai, kuriems buvo deleguoti / įgalioti dirbti su asmens duomenimis, yra tinkamai apmokyti, kad galėtų ginti duomenų subjekto teises.

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite teisę į sportx.lv patvirtinimą, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ar ne, nebent jau turite atitinkamą informaciją. Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti, ištrinti ir apriboti savo duomenų tvarkymą, nesutikti su duomenų tvarkymu ir bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nepažeidžiant duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu, duotu prieš atšaukimą, teisėtumui. Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Informacijos saugumas

sportx.lv įgyvendina ir taiko tinkamas administracines, fizines, technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie perduodamų, saugomų ar kitaip tvarkomų asmens duomenų.

Įsigaliojimo data

sportx.lv pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti šią Privatumo politiką.

Jūs sutinkate su šia privatumo politika

Perkeliama sportx.lv asmens duomenis, sutinkate su šios Privatumo politikos sąlygomis.

Įmonės informacija

A&M GROUP SIA

Registracijos numeris: 40203257881,

PVM numeris: LV40203257881

Juridinis adresas: Kengarago gatvė 10a, Ryga, LV-1063

Sąskaita: LV71HABA0551049385028, greitasis: HABALV22

Telefonas: + 371 27067270

el. paštas: info@sportx.lv